Vad innebär tillgänglighet – ordlista

Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Här bjuder vi på en liten ordlista med de mest förekommande termerna som används inom digital tillgänglighet.

A11y

”A11y” står för accessibility, som på svenska blir tillgänglighet. Siffran 11 representerar antalet bokstäver mellan första bokstaven A och sista bokstaven y i ordet Accessibility. Begreppet tillgänglighet har olika betydelser, men termen a11y brukar i allmänhet identifiera innehåll som specifikt är relaterat till digital tillgänglighet.

Alternativtext

En beskrivande text som en skärmläsaranvändare får uppläst för sig när det finns en meningsbärande bild i ett dokument eller på en hemsida. Alternativtext kan också benämnas som alt-text, textalternativ och textbeskrivning.

Användbarhet

Med användbarhet menas att en användare kan besöka en webbplats och få en god användarupplevelse. Med god användarupplevelse menas att personen finner den information den söker och att hemsidan är tillgänglig.

Begriplig

Princip nummer 3 i WCAG (På engelska heter denna Understandable): Som innebär att det måste gå att förstå information och hur användargränssnittet fungerar på till exempel en webbplats.

CSS

CSS är en förkortning för Cascading Style Sheets som styr den grafiska och visuella presentationen av digitalt innehåll, till exempel storlek på typsnitt och färger. På svenska kallar vi ofta denna för stilmall. Innehållet brukar vara presenterat i ett separat dokument.

Dekorativ bild

En dekorativ bild är en bild som inte hjälper läsaren att förstå texten bättre, inte tillför någon information eller förmedlar en känsla. En bild kan vara dekorativ i ett sammanhang, men meningsbärande i ett annat. Ibland kallas dekorativa bilder även för artefakter.

Digital service

Med digital service menas att du ska kunna erhålla tjänster och information digitalt. Detta genom tekniska lösningar som webbplatser, applikation och dokument.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital service så som tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Digital tillgänglighet – inspiration och tips

DOS-lagen och DOS-krav

DOS-lagen är en förkortning för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018: 1937). DOS-lagen omfattar nivåerna A och AA i WCAG (Webb Content Accessibility Guidelines). I lagen finns krav (framgångskriterium) som måste uppfyllas, dessa kallas i daglig mun för för DOS-krav.

EN 301 549

EN 301 549 är den gemensamma europeiska standarden (även kallad EN-standarden i förkortad version) för digital tillgänglighet som medlemsländerna i EU ska följa. Den anger krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av produkter och tjänster inom IKT, alltså Informations- och kommunikationsteknologi.

Framgångskriterium

På engelska heter dessa Success criterion, och är de detaljkrav som finns inom WCAG. Det finns 78 kriterier i WCAG 2.1, uppdelade på 3 konformitetsnivåer (A, AA och AAA). Alla kriterier på nivåerna A och AA omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Funktionshinder

Följden av att omgivningen inte tar hänsyn till funktionsnedsättning, och därmed försvårar för eller utestänger personer som har funktionsnedsättning. Ett funktionhinder är alltså något som man skapar för någon annan, inte något man har.

Funktionsnedsättning

Ett fysiskt, mentalt eller kognitivt förhållande som gör det svårare för en person att utföra vissa aktiviteter eller att interagera med omvärlden, jämfört med genomsnittspersonen. Kan vara permanent, tillfällig (dagar, veckor, månader) eller situationsberoende (minuter, timmar).

Hanterbar

Princip nummer 2 i WCAG (på engelska heter denna Operable): Som innebär att det måste gå att hantera komponenter i användargränssnittet och navigeringen.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel är en hård- eller mjukvara som gör det möjligt, eller underlättar, för en person med funktionsnedsättning att använda it-utrustning och it-system. Några exempel på hjälpmedel kan vara alternativa styrdon, skärmläsare, skärmförstorare, system för ögonstyrning eller taligenkänning.

HTML

HTML är en förkortning för HyperText Markup Language som är ett märkspråk. HTML definierar information genom att förklara syfte och bestämma var på din skärm innehåll presenteras.

Kontrastförhållande

Kontrastförhållande är skillnaden i utseende mellan flera objekt. Är förhållandet för dåligt kan objekten vara svåra att uppfatta och särskilja.

Lyssnafunktion

En funktion man kan erbjuda på sin hemsida som gör att användaren får innehållet uppläst för sig. Till skillnad från en skärmläsare är lyssnafunktion inte ett program som användaren har laddat ner till sin egen enhet, utan något som hemsidan tillhandahåller.

Maskinläsbar

Med maskinläsbart menas att innehåll är rätt uppmärkt så att det kan tolkas av ett program och förmedlas till en användare på ett korrekt sätt.

Möjlig att uppfatta

Princip nummer 1 i WCAG (heter på engelska Perceivable): Som innebär att information och komponenter i användargränssnittet måste förmedlas till användare på sätt som de kan uppfatta.

Oskäligt betungande (tillgänglighetsredogörelse)

Anpassningen räknas som oskäligt betungande när den är för tidskrävande eller för kostsam för en organisation i förhållande till vinningen för användaren. Bedömning baseras på ett flertal kriterier, bland annat organisationens storlek och resurser.

PDF

PDF är ett filformat som ägs och utvecklas av Adobe, och är en förkortning av Portable document format. Formatet används främst för utskrift och vid publicering av längre dokument på webbplatser. Tänk dock på att det alltid är bäst att publicera innehåll som HTML före PDF, eftersom det är enklare att tillgänglighetsanpassa.

Låt oss hjälpa dig att få dina PDF-dokument tillgängliga!

Pekdon

Ett pekdon är ett hjälpmedel som har samma funktion som en datormus. Några exempel på pekdon är styrkula, puck och ljuspenna. Det som är gemensamt för verktygen är att de flyttar markören på en skärm.

Responsiv design

Med responsiv design menas att designen alltid anpassar sig efter en skärm eller den valda fönsterstorleken.

Robust

Princip nummer 4 i WCAG: Som innebär att innehåll måste vara tillräckligt robust för att kunna tolkas av ett brett urval av användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Röststyrning

Ett hjälpmedel där man styr den digitala enheten med hjälp av sin röst.

Semantik

Genom att märka upp innehåller ger man det en semantisk mening. Med hjälp av semantik tolkar hjälpmedlet information och förmedlar den till användare på ett korrekt sätt.

Skärmläsare

En skärmläsare är ett hjälpmedel som läser upp text på skärm via talsyntes. En skämläsare kan ha flertalet funktioner och underlätta för många användare. Det finns flera olika skärmläsare, två populära är NVDA och Jaws.

Syntolkning

Syntolkning är en berättarröst som lagts till ljudspåret för att beskriva viktiga visuella inslag i en film eller video som inte framgår av det ordinarie ljudspåret. Syntolkningen förmedlar information om till exempel händelser, rollfigurer, scenändringar och text som visas i bild.

T12t

Den svenska motsvarigheten till A11y. Siffran 12 representerar antalet bokstäver mellan första bokstaven T och sista bokstaven t i ordet Tillgänglighet.

Test med användare, användartest

Ett test där en person med funktionsnedsättning navigerar på en hemsida eller applikation för att kontrollera användbarhet och tillgänglighet. När ett användartest utförs kan även hemsidan eller applikationen testas med personens eventuella hjälpmedel.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att testa din webbplats med användare

Tillgängliga dokument

Tillgängliga dokument är anpassade så att de följer lagarna och riktlinjerna om digital tillgänglighet. Dokumenten kan därmed publiceras på en webbplats, eller skickas till en person som begär ut handlingar från en organisation.

Låt oss hjälpa dig att få dina PDF-dokument tillgängliga!

Tillgängliggöra

Att göra något tillgängligt utifrån lagarna och riktlinjerna om digital tillgänglighet.

Tillgänglig webbplats

En hemsida som följer lagarna: WCAG 2.1 (Webb Content Accessibility Guidelines), DOS-lagen, samt den europiska standarden EN 301 549.

Tillgänglighetsanpassning

Att ett dokument, en dokumentmall, tjänst, app eller hemsida anpassas så att det följer lagarna och riktlinjerna och digital tillgänglighet.

Tillgänglighetsgranskning

En tillgänglighetsgranskning visar hur tillgängligt ditt dokument, din dokument-mall, tjänst, app eller hemsida är.

Tillgänglighetsgranskning

Tillgänglighetsexpert

Tillgänglighetsexpert är en yrkestitel för en person som arbetar med digital tillgänglighet. Vi har tidigare kallat oss för tillgänglighetskonsulter, men det har skett en förändring i användningen av begreppet.

Tillgänglighetskonsult används mer för personer som arbetar med fysisk tillgänglighet och för att skilja oss åt kallar vi oss nu för tillgänglighetsexperter.

Tillgänglighetskontroll

En kontroll som visar hur tillgängligt ditt dokument, din dokument-mall, tjänst, app eller hemsida är.

Tillgänglighetsredogörelse

En sida på webbplatsen där organisationen förklarar vad på webbplatsen som inte följer lagen om digital offentlig service. En tillgänglighetsredogörelse ska även innehålla kontaktuppgifter ifall en besökare vill kommentera brister eller begära ut tillgängliggörande, samt en länk till tillsynsmyndighetens anmälningsfunktion.

Tillgänglighetsgranskning

Skapa en tillgänglighetsredogörelse, DIGG:s webbplats

Tillsynsmyndighet (DIGG)

En tillsynsmyndighet utför kontroller för att säkerställa att organisationer följer lagar. Tillsynsmyndigheten som kontrollerar tillgängligheten i offentliga aktörers digitala service heter Myndigheten för digital förvaltning, och brukar benämnas DIGG.

www.digg.se

Validering

Validering är en efterkontroll där vi på ETU undersöker om gjord tillgänglighetsgranskning efterföljts. Vi rekommenderar att göra en validering efter granskningen, så vi enkelt kan hjälpa er att uppdatera er tillgänglighetsredogörelse.

Tillgänglighetsgranskning

Visuell

Om något är visuellt ger det synintryck. Med hjälp av semantik kan även en skärmläsaranvändare tolka den visuella innebörden.

Wave

Wave är ett tillägg för en webbläsare som kan göra vissa kontroller av tillgängligheten på en hemsida.

W3C

W3C (World wide web consortium) arbetar för att utveckla protokoll och tekniska standarder för innehåll som ligger på webben/webbplatser. Det finns andra intresseorganisationer också, men W3C är en av de som funnits längst och ofta refereras när det gäller utveckling av “web standards”.

De rekommendationer W3C ger behöver inte följas av de företag som utvecklar webbläsare och HTML-editorer även om det naturligtvis är önskvärt.

På www.w3.org kan du se vad organisationen står för och vilka rekommendationer de föreslår

WCAG

WCAG är en förkortning av orden Web Content Accessibility Guidelines, som på svenska heter Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. WCAG är den internationella standarden för digital tillgänglighet. Riktlinjerna är uppdelat i fyra principer: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Principerna består av 13 riktlinjer, som delas in i 78 framgångskriterier. Framgångskriterierna bestå i sin tur av tre nivåer: A, AA och AAA.

På engelska heter de fyra principerna: perceivable, operable, understandable och robust.

Webbriktlinjer

Riktlinjerna på svenska, som vi följer när vi tillgänglighetsanpassar.

www.webbriktlinjer.se

Webbtillgänglighetsdirektivet

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft i oktober 2016 och är Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters hemsidor och applikationer. Direktivet ställer krav om digital tillgänglighet på alla länder som är med i Europeiska unionen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå