Tillgänglighetsgranskningar

ETU tillgänglighetsgranskar och analyserar alla typer av webbplatser, extranät, intranät och appar, för att säkerställa god digital tillgänglighet.

Tillgänglighetsgranskningarna görs med flera olika valideringsverktyg för att säkerställa kvalitet. Manuella tester görs alltid eftersom det behövs ett mänskligt öga för att säkerställa att lösningarna är både bra och rimliga. Där vi ser att det kan uppstå problem med teknik, genomför vi även funktionstester, med hjälpmedel som till exempel tangentbordsstyrning och olika skärmläsare på olika enheter.

Vår erfarenhet av tester med användare gör att vi kan ge goda råd kring vad som gör innehåll begripligt, logiskt och användbart för användare.

Användartester

Tillgänglighetsgranskning

En tillgänglighetsgranskning ger dig svar på om webbplatsen uppfyller den internationella standarden för tillgänglighet  WCAG 2.1 (Webb Content Accessibility Guidelines ), DOS-lagen, samt den europiska standarden EN 301 549 V2.1.2.

För att du ska veta om webbplatsen uppfyller standarden måste webbplatsen analyseras och granskas. Granskningen kan göras på befintlig webb, utvalda funktioner eller genom hela utvecklingsprocessen av en ny webbplats.

Du tillsammans med oss, väljer ut ett antal sidor som representerar olika typer av innehåll  som finns på webbplatsen. Skalet för webbplatsen och delar som återkommer som sidhuvud, navigeringsmenyer, sidfot ingår i granskningen.

Vi gör granskning av webbplatsen manuellt och med olika valideringsverktyg samt ett mindre test med vanliga hjälpmedel. Vi utvärderar tillgängligheten som pedagogik, logik och val av teknik utifrån en checklista med riktlinjer som bygger på WCAG:s standard.

Resultatet sammanställs i  en sammanfattning över webbplatsens brister och en redovisning per sida. I rapporten får du:

  • Referenser till aktuella punkt enligt WCAG:s riktlinjer, minst nivå AA
  • En inledande förklaring av riktlinjen
  • Vilka problem vi har hittat och hur vissa grupper av användare påverkas
  • Förslag på åtgärder på hur du kan förbättra tillgängligheten, till exempel med kodexempel och alternativa lösningar
  • Prioritering av hur viktigt det är att problemet åtgärdas. Prioriteringen görs i skalan måste, bör och kan

Tillgänglighetsredogörelse

I samband med en tillgänglighetsgranskning erbjuder vi dig även att göra en tillhörande tillgänglighetsredogörelse enligt DIGG:s tillsynsmanual. Tillgänglighetsredogörelsen levereras i HTML så att du enkelt kan publicera den på din webbplats, och informera webbplatsbesökare om eventuella webbtillgänglighetsbrister. I redogörelsen redovisas problemen uppdelat per användningssituation.

DIGG:s tillsynsmanual

Överlämningsmöte

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Vi gör en genomgång och förklarar innehållet i rapporten. Vi visar på problem, och ger förslag på lösningar för att öka tillgängligheten och användbarheten på webbplatsen och övriga enheter. Det avsätts tid för att diskutera lösningar, ge råd och att ställa frågor.

När arbetet med åtgärder påbörjas, ser vi det som en framgångsfaktor att vi är med och stöttar med råd och svarar på frågor kring lösningarna under arbetets gång.

Validering

Efter genomförd tillgänglighetsgranskning, och justeringar utefter denna, kan ni med fördel genomföra en validering över de ändringar som blivit gjorda. Då går vi igenom webbplatsen igen, med fokus på de tidigare fel som vi hittat, och ser över ifall dessa blivit åtgärdade ordentligt.

Expertgranskning

En expertgranskning passar dig som vill få en översikt över de viktigaste tillgänglighetsbristerna på en webb, i en app eller system. Du får veta de största problemen med tillgänglighet och får förslag på åtgärder som är bra för alla.

En expertgranskning  kan göras med olika ambitionsnivåer och i olika faser. Det är inte en fullständig WCAG-analys där vi går igenom riktlinje för riktlinje utan fokuserar på det som påverkar användarna mest.

I expertgranskningen får du en översiktlig granskning av webbplatsen, under en viss tid eller en viss del av webbplatsen. Förutom att vi granskar utifrån ett urval av riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar. Fokus i granskningen är att hitta tillgänglighetsproblem som påverkar användaren mest och är brister som är viktigast åtgärda.

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Vägledningen för webbriktlinjer.

Resultatet av granskningen kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Design och interaktion

Att analysera, testa och åtgärda tillgänglighetsproblem i ett tidigt skede i projektet gör att du sparar på resurser.

Analysen kan göras på skisser eller prototyper av webbplatsen, appen eller systemet som du ska utveckla eller förändra. Den kan kombineras med ett användartest för att se hur det fungerar och vad användarna tycker.

Vi gör en helhetsbedömning av skisserna och en detaljerad analys för varje enskild skiss. Förutom att vi granskar utifrån riktlinjer och standarder så tar vi med vår kunskap och erfarenhet om tillgänglighet om hur användare och hjälpmedel fungerar. Du får skriftliga förslag på lösningar på eventuella problem som har hittats. Lösningsförslagen kan också omfatta hur tekniken bör utvecklas för att klara krav på en tillgänglig lösning. Vi ser helheten, flödet och pedagogiken genom tjänsten.

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla, och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och EN 301 549.

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Redaktionellt innehåll

Hur du publicerar information påverkar hur tillgängligt ditt innehåll blir. Från den redaktionella analysen får du veta vilka redaktionella förbättringar du kan göra för att öka tillgängligheten.

Du tillsammans med oss väljer ut ett antal kontrollpunkter och sidor som ska granskas och fokus är att granska innehåll som redaktörer kan ändra. Det är inte en fullständig WCAG-analys där vi går igenom riktlinje för riktlinje. Vi gör en helhetsbedömning för de utvalda sidorna och även en detaljerad granskning för varje enskild sida. Du får skriftliga förslag på lösningar på eventuella problem som har hittats.

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport med en åtgärdslista som prioriteras med vad som måste, bör och kan åtgärdas. Rapporten ger dig förslag på lösningar som är bra för alla och följer riktlinjer för tillgänglighet som WCAG, En 301 549 och Vägledningen för webbriktlinjer.

Resultatet kan du få presenterat vid ett möte där du också får möjlighet att ställa frågor.

Språkanalys

Når ditt budskap fram till alla? Du får en genomgång av dina texter och förslag på förbättringar som gör texterna begripliga.

Alla texter är värda att bli professionellt analyserade av en utomstående. En analys kan avslöja tankehopp och interna uttryck utan förklaring. I språklagen står att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Då är det klokt att låta oss kontrollera att det är så. Om inte, så hjälper vi till att skriva om texten till klarspråk.

I analysen tar vi in någon av våra underleverantörer som har lång erfarenhet av analys och bearbetning av text.

Efter vår analys får du en rapport med vad som fungerar i texterna och vad som måste, bör eller kan åtgärdas. Rapporten innehåller förslag på vilka förbättringar som du kan genomföra. Resultatet kan också användas som underlag för utbildning.

Vad säger våra kunder?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Katarina Loodh

Katarina Loodh

Projektledare och tillgänglighetsexpert Sundbyberg, Uddevalla, Trollhättan
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg