Lagar och riktlinjer

En webbplats, tjänst eller system som följer riktlinjer kan nås av fler medborgare och företag och blir enklare att använda. Vilka riktlinjer ska du som webbredaktör, utvecklare eller inköpare förhålla dig till? ETU ger dig en kort beskrivning.

Webbdirektivet

Sedan den 2 december 2016 ska alla EU-länder få lagar som ska leda till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Lagarna ska vara klara i alla medlemsstaterna i EU 23 september 2018.

För vem gäller kraven?

  • Myndigheter
  • Landsting
  • Kommuner
  • Andra aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag.

Vad är kraven?

  • Att utforma sina webbplatser, appar och dokument som publiceras på dessa, så att de uppfyller den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549). Det innebär bland annat för webbplatser att de ska följa WCAG 2.1.
  • Att erbjuda användare möjlighet att anmäla brister i förhållande till standarden och begära att få det åtgärdat. Det ska också finnas möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  • Att regelbundet publicera ett tillgänglighetsutlåtande (enligt en mall som EU-kommissionen ska ta fram), som redovisar hur man uppfyller punkt 1, länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som ska ha tillsynsansvar.

De nationella lagarna kan ställa ytterligare krav men minimikraven är ovanstående punkter och de är gemensamma för hela EU. EU-direktivet gör några undantag, men vilka undantag eller tillägg som görs i svensk lag är inte klart ännu.

Datum när kraven ska börja gälla

  • Nya webbplatser ska uppfylla kraven 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser (de som offentliggjorts innan lagen börjar gälla) ska uppfylla kraven 23 september 2020.
  • Publika appar ska uppfylla kraven 23 juni 2021.

De nya upphandlingsregler som ändrades i januari 2017 ställer nästan samma krav vid upphandling av något som rör webb eller appar och som ska användas av fysiska personer.

Lagar

Diskrimineringslagen

Det finns sex former av diskriminering, sedan 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsform. Bristande tillgänglighet är när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet.

Vad som är skäliga åtgärder finns i krav på tillgänglighet som finns i lagar eller regler för verksamheten som exempelvis skollagen. Vilka åtgärder som är skäliga avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall.  Det kan exempelvis vara att information ska finnas i alternativa format, att det finns olika kontaktmöjligheter.

Diskrimineringslag (2008:567) på riksdagen.se

Om bristande tillgänglighet på do.se

Språklagen

I Språklagen står bland annat att myndigheterna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. Dessutom står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklagen (2009:600) på riksdagen.se

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

1 januari 2017 skärptes kraven för LOU. Den stora skillnaden är att det ställs ska-krav på tillgänglighet. När IT-produkter och tjänster upphandlas och ska användas av fysiska personer ska samtliga användares behov beaktas däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det finns vissa undantag om det finns särskilda skäl. Upphandlingen gäller både interna och externa IT-produkter och tjänster. För krav vid upphandling finns den europeiska standarden EN 301 549.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling på riksdagen.se

Riktlinjer och standarder

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)

WCAG 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt. Genom att följa dessa riktlinjer kommer ditt webbinnehåll för det mesta även att bli mer användbart för alla användare. Många lagar pekar på att det är WCAG 2.0 som ska råda för webben. Standarden är framtagen av World Wide Web Consortium, W3C.  WCAG 2.0 är även en ISO-standard med nummer 40500:2012. WCAG 2.0 uppdateras just nu till en ny version i form av WCAG 2.1.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) engelsk text

Svensk översättning av WCAG 2.0

Arbetsmaterial WCAG 2.1 engelsk text

Vägledningen för webbutveckling

Är officiella riktlinjer för hur offentlig sektor i Sverige bör arbeta med webbplatser. Vägledningens rekommendationer är att utgå från den internationella riktlinjen WCAG 2.0.

Vägledningen för webbutveckling på pts.se

Standard för upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa (EN 301 549)

Upphandlingslagarna i Sverige har skärpts 1 januari 2017. Den stora förändringen är att det ställs krav på användares behov vid upphandling och att det innefattar personer med funktionsnedsättning.

Standarden anger tillgänglighetskrav vid offentlig upphandling av produkter och tjänster inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det gäller exempelvis webbplatser, kringtjänster som support och dokument som upphandlare och producenter ska förhålla sig till.

Standarden EN 301 549 engelsk text (pdf, nytt fönster)

Standarden EN 301 549 svensk översättning (pdf, nytt fönster)

Vägledning för tillämpning av EN 301 549 (pdf, nytt fönster)

Vill du veta mer? Kontakta Stina

Stina Johansson

Tillgänglighetskonsult