Lagar och riktlinjer om tillgänglighet

En webbplats, tjänst eller system som följer de lagar och riktlinjer som finns, kan nås av fler användare och blir enklare att använda. Vilka riktlinjer ska du som webbredaktör, utvecklare eller inköpare förhålla dig till? Här ger vi dig en kort beskrivning.

Tillgänglighetsdirektivet 2025

Tillgänglighetsdirektivet är ett direktiv från EU som ställer krav på tillgänglighet på vissa produkter och tjänster inom både offentlig och privat sektor. Produkter och tjänster som släpps på marknaden ska enligt förslaget uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025.

Det som enligt förslaget kommer att bli ny lag, omfattar kortfattat:

 • datorer
 • bankomater
 • kortläsare för att betala med bankkort i till exempel en butik
 • biljettautomater
 • automater för incheckning, till exempel vid resor
 • utrustning som behövs för digitala tjänster och medietjänster
 • läsplattor
 • digital kommunikation, till exempel e-post
 • medietjänster som rör ljud och bild, till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel
 • vissa tjänster inom resor med flyg, buss, tåg och båt
 • e-böcker
 • banktjänster
 • e-handel

Läs mer

ETU – Om nya tillgänglighetsdirektivet som berör även privat sektor

ETU – Skillnaden mellan  tillgänglighetsdirektivet och webbtillgänglighetsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUR-Lex)

Tillgänglighetsdirektivet på regeringen.se

EU:s tillgänglighetsdirektiv på MFD.se

Lagar

DOS-lagen

Lagen om digital offentlig service, eller DOS-lagen som den ofta kallas började gälla i Sverige 1 januari 2019.

För vem gäller kraven?

Lagen omfattar offentlig förvaltning, som kommuner, regioner och myndigheter.

 • Myndigheter
 • Regioner
 • Kommuner
 • Andra aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag

Vad är kraven?

De som omfattas av lagen har krav på sig att utforma sina webbplatser, appar och dokument tillgängligt.

 • Att utforma sina webbplatser, appar och dokument som publiceras på dessa, så att de uppfyller den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549). Det innebär bland annat för webbplatser att de ska följa WCAG 2.1.
 • Att erbjuda användare möjlighet att anmäla brister i förhållande till standarden och begära att få det åtgärdat. Det ska också finnas möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
 • Att regelbundet publicera ett tillgänglighetsutlåtande som redovisar hur man uppfyller punkt 1, länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som ska ha tillsynsansvar.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tillsynsansvar för lagen. De har på sin webbplats manualer för testning och en mall för tillgänglighetsredogörelse.

Myndigheten för digital förvalning, digg.se

Diskrimineringslagen

Det finns sex former av diskriminering, sedan 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsform. Bristande tillgänglighet är när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet.

Vad som är skäliga åtgärder finns i krav på tillgänglighet som finns i lagar eller regler för verksamheten som exempelvis skollagen. Vilka åtgärder som är skäliga avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall.  Det kan exempelvis vara att information ska finnas i alternativa format, att det finns olika kontaktmöjligheter.

Diskrimineringslag (2008:567) på riksdagen.se

Diskriminering på do.se

Språklagen

I Språklagen står det bland annat att myndigheterna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. Dessutom står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklagen (2009:600) på riksdagen.se

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

1 januari 2017 skärptes kraven för LOU. Den stora skillnaden är att det ställs skall-krav på tillgänglighet. När IT-produkter och tjänster upphandlas och ska användas av fysiska personer ska samtliga användares behov beaktas däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det finns vissa undantag om det finns särskilda skäl. Upphandlingen gäller både interna och externa IT-produkter och tjänster. För krav vid upphandling finns den europeiska standarden EN 301 549.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling på riksdagen.se

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns delar, som handlar om arbete vid bildskärm. En föreskrift AFS (1998:05) tar upp ett stort antal riktlinjer för detta som baseras på WCAG-standarden.

På webbriktlinjer kan du läsa mer om reglering kring digital arbetsmiljö.

Reglering kring digital arbetsmiljö på Webbriktlinjer

Riktlinjer och standarder

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)

WCAG 2.1 innehåller rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt. Genom att följa dessa riktlinjer kommer ditt webbinnehåll för det mesta även att bli mer användbart för alla användare. WCAG på nivå A och AA innehåller 50 framgångskriterier för att nå ett tillgängligt webbinnehåll. I dokumentationen finns själva kriteriet men också exempel på hur det ska uppfyllas.

WCAGs framgångskriterier på nivå A och AA ingår också i standarden EN301 549, som webbdirektivet och DOS-lagen hänvisar till.

Inom kort väntas WCAG version 2.2 att bli rekommenderad. Även en helt ny version är under arbete, WCAG 3. Det finns ett första utkast men den beräknas bli klar tidigast 2023.

Standarden är framtagen av World Wide Web Consortium, W3C.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) engelsk text

Vägledningen för webbutveckling

Vägledning för webbutveckling är riktlinjer för hur offentlig sektor i Sverige bör arbeta med webbplatser. I vägledningen ingår även WCAGs riktlinjer på nivå A och AA med svensk förklaring.

Vägledningen för webbutveckling, på webbriktlinjer.se

Standard för upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa (EN 301 549)

I Lagen om digital offentlig service finns det krav som idag pekar på delar av upphandlingsstandarden EN 301 549. Detta är delar som handlar om webbinnehåll, appar och dokument. EN 549

Standarden anger tillgänglighetskrav vid offentlig upphandling av produkter och tjänster inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det gäller exempelvis webbplatser, kringtjänster som support och dokument som upphandlare och producenter ska förhålla sig till.

Standarden är framtagen av de tre europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI, delvis med finansiering och mandat (pdf) från EU för att kunna användas som grund för lagstiftning.

Europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI

Standarden EN 301 549 svensk översättning (pdf, nytt fönster)

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå