Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet innebär att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna uppfatta och hantera service såsom tjänster och information i samhället, på webbplatser och i applikationer.

Vad betyder tillgänglighet?

Ordet tillgänglig innebär att något är inom räckhåll eller öppet att använda. Några synonymer till tillgänglighet är t.ex. ”åtkomst”, ”åtkomligt” och ”inom räckhåll”. Engelskans ord för tillgänglighet är ”access”.

Vad innebär tillgänglighet? Ordlista!

När vi pratar om tillgänglighet generellt här på ETU menar vi främst tillgänglighet inom ett socialt och samhälleligt perspektiv på de grunder som våra svenska lagar är uppbyggda på. Ett tillgängligt samhälle innebär att alla människor ska ha samma åtkomst till den fysiska och digitala miljön gällande exempelvis service och kommunikation, oavsett förutsättningar och behov. Det betyder att samhället måste vara uppbyggt på ett sätt som gör det tillgängligt för personer som exempelvis är rullstolsbundna, har syn- eller hörselnedsättningar och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Digital tillgänglighet

Tillgänglighet appliceras så klart även på den digitala världen. Alla tjänster och all information som finns online idag ska också vara inom räckhåll för personer som till exempel har en funktionsnedsättning, är äldre, har en motorisk svårighet eller har nedsatt syn eller hörsel. Digital tillgänglighet innebär alltså att alla ska kunna uppfatta och hantera digital service, till exempel tjänster och information på webbplatser och applikationer, oavsett funktionshinder. En förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av digitala system, tjänster och produkter är då att de är tillgängliga och användbara.

Personers funktionsförmåga kan variera. Det kan bero på funktionsnedsättning, men det kan vara även andra faktorer som inverkar på sättet att fungera. Stress eller i vilken situation en person befinner sig, är några exempel på det.

En hög grad av digital tillgänglighet gynnar alla användare. Vi brukar säga att det som är nödvändigt för några – är ofta nyttigt och användbart för alla. Det är som en superkraft som kämpar mot onda hinder och ger alla människor en röst och en plats i det digitala samhället. Vi på ETU hjälper till att ta bort hinder som tidigare stängt ute människor från att delta i det digitala samhället.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet betyder att något i samhället inte är tillgängligt för alla. Ett exempel på bristande tillgänglighet i den fysiska miljön är om det inte finns en ramp i en trappa, om det saknas ett tillgängligt badrum eller om det är för höga trösklar i lokaler där en verksamhet som omfattas av lagen (till exempel skolor, butiker och arbetsplatser, även kallade offentliga lokaler) bedriver sin verksamhet. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering och något som omfattas av diskrimineringslagen sedan 2015.

Webbtillgänglighetsdirektivet – Digital tillgänglighet

I september 2019 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet (DOS-lagen) i kraft i Sverige. Det är en lag som innebär att hela den offentliga sektorn samt statliga och kommunala bolag har en skyldighet att tillgänglighetsanpassa sina webbplatser, intranät, dokument och appar.

“Nya” tillgänglighetsdirektivet är ett direktiv från EU som ställer krav på tillgänglighet för även vissa produkter och tjänster. Direktivet innebär att produkter och tjänster som släpps på marknaden ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025.

Läs mer om lagar och regler gällande tillgänglighet här.

Vem ansvarar för att lagar och riktlinjer följs?

Myndigheten för digital förvaltning, förkortad DIGG, ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till DIGG du anmäler bristande tillgänglighet.

DIGG.se

Tillgängliga webbplatser, intranät och appar

För att få din webbplats tillgänglig för alla behöver du först se över hur statusen ser ut på den just nu, vilket görs med en tillgänglighetsgranskning. ETU tillgänglighetsgranskar och analyserar alla typer av webbplatser, extranät, intranät och appar, för att säkerställa god digital tillgänglighet. Dessa görs med flera olika valideringsverktyg för att säkerställa kvalitet. Manuella tester görs alltid eftersom det även behövs ett mänskligt öga för att säkerställa att lösningarna är både bra och rimliga.

Vår erfarenhet av tester med användare gör att vi kan ge goda råd kring vad som gör innehåll begripligt, logiskt och användbart för användare, vilket vi anser oss unika med.

Läs mer om tillgänglighetsgranskningar här och kontakta oss för mer information.

Tillgängliga dokument

Att göra sina dokument tillgängliga är ett sätt att säkra att alla har möjlighet att ta del av den information som finns att tillgå på din webbplats. ETU utbildar och ger stöd i hur du går tillväga för att tillgänglighetsanpassa dina PDF:er, granskar dina dokumentmallar och grafiska profil.

Läs mer om tillgängliga dokument här och kontakta oss för mer information.

Utbildning inom tillgänglighet

Det är mycket att tänka på när det gäller digital tillgänglighet. ETU har en mängd olika utbildningar för dig som omfattas av DOS-lagen och som behöver stöd i din tillgänglighetsanpassning. Ett exempel är ”Tillgänglighet på webb för redaktörer”, ”Användbarhet och design för webb” och ”Testa tillgänglighet på webb för utvecklare”. Låt oss hjälpa dig, ta kontakt med oss idag för mer information!

Läs mer om utbildning inom tillgänglighet och kontakta oss idag.

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning