Om nya tillgänglighetsdirektivet som berör även privat sektor

Tillgänglighetsdirektivet är en EU-förordning som syftar till att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Direktivet fastställer krav på vad som ska göras för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda digitala produkter och tjänster på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Ladda ner Tillgänglighetsdirektivet från Regeringens webbplats (pdf 7 MB)

Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat svensk rätt och lämnat nödvändiga förslag på författningar. Beslutet omfattar olika produkter och tjänster, inklusive datorer, bankomater, biljettautomater, digital kommunikation och medietjänster.

Produkter som omfattas av den nya lagen

Produkterna ska uppfylla kraven som fastställs och egenskaper, delar och funktioner måste finnas för att personer med funktionsnedsättningar ska få tillgång till produkten.

 1. Datormaskinvarusystem med operativsystem.
 2. Betalningsterminaler.
 3. Kontantautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater.
 4. Interaktiva självbetjäningsterminaler (ej integrerade i fordon, luftfartyg, etc.).
 5. Terminalutrustning med datorkapacitet för elektronisk kommunikation.
 6. Terminalutrustning med datorkapacitet för åtkomst till audiovisuella medietjänster.
 7. Läsplattor.

Tjänster avsedda för konsumenter som omfattas av den nya lagen

Tjänster måste också uppfylla kraven på tillgänglighet. Information om hur tjänsten fungerar bör finnas tillgängligt, webbplatser och tillhörande nätapplikationer, inklusive mobilappar, ska göras tillgängliga på ett enhetligt sätt. Om stödtjänster finns tillgängliga ska de också tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.

 1. Elektroniska kommunikationstjänster (utom överföringstjänster för maskin-till-maskintjänster)
 2. Åtkomst till audiovisuella medietjänster
 3. Vissa inslag i passagerartransporttjänster med buss, fartyg, luftfartyg eller tåg
 4. Banktjänster för konsumenter
 5. Tillhandahållande av e-böcker
 6. E-handelstjänster

Tidplan

Kraven som fastställs i direktivet bör gälla produkter och tjänster på marknaden efter den 28 juni 2025. För en del tjänster gäller ett senare ikraftträdande, dock senast den 28 juni 2030. Självbetjäningsterminaler får under vissa förutsättningar fortsätta att användas under en period av 20 år efter det att de togs i bruk.

Löpande händelser:

 • 16 april 2020: En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna nödvändiga författningsförslag. Till särskild utredare har regeringen utsett Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.
 • 31 maj 2021: Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.
 • 26 augusti 2022: Regeringen föreslår en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet.
 • 23 december 2022: I propositionen föreslås en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).
 • 3 maj 2023: Ärendet är under beredning, och EU:s tillgänglighetsdirektiv klubbades igenom. I Sverige kommer namnet bli “lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet”. Arbetet kommer att ta tid, men i slutändan innebär det att fler personer med funktionsnedsättning får tillgång till samhällsservice och produkter på lika villkor som alla andra.

Vill du följa processen vidare kan du göra det på Riksdagens webbplats:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-tillganglighetsdirektivet_HA01SoU10

Läs mer om tillgänglighetsdirektivet

Genmförande av tillgänglighetsdirektivet på Regeringens webbplats

Läs Genomförandet av tillgänglighetsdirektivet som PDF (1 MB) på Regeringens webbplats

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUR-Lex)

Tillgänglighetsdirektivet på regeringen.se

EU:s tillgänglighetsdirektiv på MFD.se

Behöver du hjälp med att tillgänglighetsanpassa dina dokument eller webb?

Vi både utbildar och ger konsultstöd i hur du gör dina dokument och webbar/appar tillgängliga. Om du har ont om tid kan vi även göra dokumenten tillgängliga åt dig.

Tillgängliga dokument

Tillgänglighetsgranskning

Utbildning inom tillgänglighet

Ifall du heller sitter i lugn och ro på egen hand, kan du beställa åtkomst till vår lärplattform, som innehåller allt du behöver veta om hur man gör tillgängliga dokument.

ETU Lärplattform

Fler tips hittar du på sidan Digital tillgänglighet – Inspiration och tips

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning